Мравка

Мравките (Formicidae) са семейство насекоми с пълно превръщане от разред Ципокрили (Hymenoptera). В световен мащаб са известни около 14 000 вида, а в България - 108 вида.

Както други ципокрили като пчелите и осите, мравките също са обществени насекоми със силно изразен полиморфизъм. Последното означава, че съществуват (морфологично) различни форми индивиди, в рамките на същия вид, изпълняващи различни функции. Живеят в гнезда и колонии – мравуняци – от 10 индивида до няколко стотици милиона индивида. Те се изграждат в почвата, дървесината, под камъни и цепнатини. Има и видове, които обитават гнездата на други видове мравки като същевремено подчиняват семейството гостоприемник и го превръщат практически в свой роб. Други видове са се приспособили да живеят в жилищата на човека. Социалният им живот е особено сложен и свързан с различни форми на комуникация – най-често химическа – чрез феромони. Сложното поведение се основава на система от инстинкти. Установени са симбиотични отношения между мравки и разнообразни други организми – едноклетъчни, гъби, низши и висши растения, ракообразни, паякообразни, насекоми (включително други мравки) и други. Някои видове успяват да регулират числеността на други насекоми, които са вредители за селското стопанство.

Разпространени са по целия свят с изключение на Антарктида и някои отдалечени острови като образуват 15 - 25 % от биомасата на всички сухоземни животни. Успехът за съществуване на мравките се дължи на разнообразните среди на обитание, социалната структура на организация, способността непрекъснато да променят своето място на обитание и да използват разнообразни хранителни ресурси.

Има научни предположения, че мравките са механични преносители на причинителите на чума, туберкулоза, коремен тиф, дизентерия, полиомиелит. Привлича ги миризма на гной, храчки, рани (могат да пролазят и под превръзки на рани),